ALGEMENE VOORWAARDEN

Handige en belangrijke informatie kan u hier terugvinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN


 • De klant dient te zorgen dat alle goederen goed verpakt zijn in dozen of folie. Breekbare goederen dienen op het transport voorzien te zijn om beschadiging te voorkomen.
 • Prijs van de service dient contant betaald te worden aan de verhuizers, onmiddellijk na uitvoering van de werken.
 • Alle prijzen zijn 21% BTW inbegrepen.
 • De klant is zelf verantwoordelijk bij eventuele schade, indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten; indien er onvoorziene en/of verdoken putdeksels en rioleringsdeksels of losliggende dalstenen aanwezig zijn; indien bomen, struiken en/of andere obstakels een hindernis vormen; indien er vooruitstekende publiciteitspalen, -panelen of -borden, hinderlijke kabels, leidingen of buitenverlichting aanwezig is.
 • De firma DTM is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat of lichte kwaliteit van ramen, gevel, balkon- en/of raamreling of wankele bevestiging hiervan.
 • Demontage of montage van ramen gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en op diens volledige verantwoordelijkheid.
 • Demontage of montage van de meubelen gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en op diens volledige verantwoordelijkheid.
 • De firma is steeds vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen.
 • De verhuisfirma kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant, of aan of door zijn helpers, toegebracht aan wie ook, zelfs indien het schadegeval zich voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van de verhuisfirma en de klant en/of zijn helper(s).
 • Bij schade aan planten, schilderijen, beelden of andere kunstwerken is de aansprakelijkheid van de firma uitgesloten. Het vervoer van deze zaken is op volledige verantwoordelijkheid van de klant.
 • Schade veroorzaakt door weersomstandigheden blijft steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.
 • Gewone mechanische, electrische en electronische ontregeling, zonder uitwendige oorzaak, zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.
 • De klant dient zijn meubelen, het gebouw en andere zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de verhuizers. Bij eventuele schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers, deze schade te specifiëren op het verhuisdocument. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
 • Voor andere eventuele schadegevallen is een goederenverzekering inbegrepen ten belope van 12395,00 € met een vrijstelling van 125,00 € (ten laste van de klant).
 • De rekening is contant betaalbaar. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.